Юридична перевірка активів, Due Diligence

На сьогоднішній день будь-яка угода з інвестування, консолідації та інкорпорації капіталу передбачає попереднє проведення Due Diligence (DD) – комплексу процедур по ретельному вивченню об’єкта інвестування, з метою отримання об’єктивної картини і підтвердження достовірності наданих даних, їх аналіз на предмет відповідності вимогам законодавства. Due Diligence розглядається як максимально ефективний інструмент, що сприяє зниженню ризиків, з метою захисту комерційних інтересів зацікавленої в укладанні угоди сторони.

На законодавчому рівні не закріплений єдиний регламент і підхід до здійснення Due Diligence, тому при його самостійному проведенні Ви можете зіткнутися з низкою проблем:

 • Недоступність необхідної інформації;
 • Недотримання алгоритму дій для отримання інформації;
 • Відсутність розуміння джерел можливих ризиків і необхідних напрямків проведення перевірки;
 • Відсутність спеціальних знань для аналізу інформації;
 • Неможливість оцінки достатності інформації, необхідної для вивчення об’єкта.

З огляду на бюрократію органів державної влади, які володіють необхідною Вам інформацією, часто виникають складнощі з отриманням її в потрібні терміни та в належному обсязі. Крім того, без спеціальних знань і професійного досвіду наявність інформації, сама по собі не дає гарантій її правильної інтерпретації і висновків, які відображають об’єктивний стан компанії, що Вас цікавить.

АО КФ «ДОМІНАНТА» приділяє особливу увагу практиці M&A (mergers and acquisitions), невід’ємною частиною якої є процедура Due Diligence. Постійний розвиток і вдосконалення послуг в сфері злитті і поглинань дозволяє відповідати всім потребам динамічно мінливого ринку. Наша команда здійснює комплексне попереднє дослідження об’єктів інвестування. Запорукою правильного визначення вигідності будь-якого інвестиційного вкладення, виступає всебічний попередній аналіз, визначення рівня комерційної рентабельності, прибутковості і безпеки інвестиції, що і є основною метою проведення Due Diligence.

Юристи АО «КФ «ДОМІНАНТА» допоможуть Вам:

 • Отримати вичерпний перелік інформації про об’єкт інвестування;
 • Об’єктивно оцінити і максимально знизити ризики;
 • Перевірити відповідність заявленої окупності і рентабельності дійсному стану;
 • Убезпечити проведення операції будь-якої складності;
 • Правильно вибрати об’єкт інвестування.

В процесі проведення Due Diligence Вашої діяльності, наші юристи ставлять перед собою такі завдання:

ЗАВДАННЯ:
 • оцінка реальних фінансових показників діяльності бізнесу і його фінансового стану, в тому числі рівня рентабельності та окупності;
 • визначення положення компанії в конкурентному середовищі, потенціалу і перспектив розвитку ринку, а також оцінка можливостей розвитку компанії відповідно до динаміки ринку;
 • виявлення поточних фінансових ризиків бізнесу;
 • аналіз кредиторської заборгованості та виявлення прихованої заборгованості;
 • структурований аналіз розміру податкового навантаження на бізнес;
 • оцінка ризиків на предмет існуючих і потенційних претензій з боку фіскальних органів;
 • аналіз активів, що належать бізнесу і наявність їх обтяжень;
 • аналіз юридичної правильності в проведенні необхідних реєстраційних процедур щодо майна компанії;
 • перевірка наявності та оформлення належним чином всієї необхідної дозвільної та ліцензійної документації;
 • моніторинг зобов’язань та ризиків, що випливають із укладених компанією угод (договорів з постачальниками та підрядниками, трудових договорів, договорів позики, поручительства та ін.);
 • прогнозування можливих наслідків, існуючих і потенційних судових спорів;
 • аналіз стану інженерно-технічного забезпечення виробничо-господарської діяльності компанії.

Досягти поставлені при комплексній перевірці бізнесу завдання неможливо миттєво, для цього необхідно виконати певний алгоритм, який складається з наступних етапів:

ЕТАПИ:
 • первинні бесіди з керівництвом та ключовими співробітниками, отримання детальних коментарів і роз’яснень з питань, що виникають в ході реалізації проекту;
 • збір необхідної інформації;
 • операційний аналіз (аналіз організації бізнесу), в якому основними напрямками вивчення є: історія розвитку компанії, організаційна структура, менеджмент, персонал, продажу, закупівлі, сильні і слабкі сторони, стримуючі фактори;
 • аналіз становища на ринку з метою визначення положення компанії в конкурентному середовищі;
 • аналіз документів, фінансових звітів та даних бухгалтерської облікової системи;
 • підтвердження фінансових показників та інформації, актуальних для прийняття інвестиційного рішення;
 • аналіз інформації про бізнес, доступною в відкритих і спеціалізованих джерелах;
 • перевірка правомірності володіння активами і правильності оформлення прав власності на них;
 • виїзд на об’єкт для огляду виробничих потужностей;
 • консультації з галузевими фахівцями та експертами.

В результаті проведеної діяльності, ми отримаємо таку інформацію:

РЕЗУЛЬТАТИ::
 • висновок про ступінь інвестиційної привабливості, показниках рівня рентабельності та окупності компанії;
 • отримання підтвердження правильності ведення бухгалтерського та податкового обліків, відсутність заборгованостей у компанії з оплати податків і зборів;
 • висновок про «сумлінності» володіння продавцем активами, придбаними або створеними в процесі господарської діяльності компанії, дотримання процедури їх оформлення, приналежності всіх прав на активи виключно продавцеві і відсутність ризиків їх потенційної втрати;
 • інформацію про наявність або відсутність претензій на потенційний об’єкт інвестування з боку третіх осіб і ризики їх виникнення в майбутньому;
 • висновок про відповідність фактичної практики управління компанією правилами, встановленими в правової документації (дотримання як законодавства країни резидентства компанії, так і внутрішніх управлінських актів компанії);
 • рекомендації та детальний план заходів щодо усунення виявлених порушень.

Схема співпраці з нашою фірмою:

 • КОНСУЛЬТАЦІЯ В ОФІСІ КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ «ДОМІНАНТА» ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ПОБАЖАНЬ КЛІЄНТА ТА ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПЕРЕВІРКИ
 • ПІДГОТОВКА КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ І ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЮР. ПОСЛУГ
 • ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
 • ПЕРЕДАЧА КЛІЄНТУ КОМПЛЕКСНОГО ПИСЬМОВОГО РІШЕННЯ З ВИСНОВКАМИ І РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ЩОДО ВСІХ РОЗДІЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

АО «КФ «ДОМІНАНТА» надає послуги з проведення комплексного передінвестиційного дослідження Due Diligence (DD) і окремих його видів.

Фінансовий DD

являє собою перевірку фінансових показників компанії, їх достовірності та відповідність заявленої прибутковості реальним показникам, оцінку окупності і аналіз рентабельності активу. Фінансовий DD включає в себе:

 • визначення ключових фінансових показників стану компанії;
 • перевірка їх достовірності;
 • оцінку ринкової вартості бізнесу;
 • розрахунок фінансової стійкості, коефіцієнта платоспроможності та ділової активності;
 • розрахунок окупності і рентабельності компанії, що перевіряється або активу.

Юридичний DD

полягає в правовій експертизі всіх сфер діяльності компанії і правовстановлюючих документів на активи з метою підтвердити правомірність володіння ними, виявити можливі ризики і сформувати рекомендації щодо захисту активів. Юридичний DD включає в себе:

 • перевірку всіх установчих документів компанії та їх належної реєстрації;
 • аналіз правомірності володіння активами, історію їх придбання і ризики втрати;
 • аналіз існуючих обтяжень, судових процесів, пов’язаних з компанією і активами;
 • перевірку наявності необхідних ліцензій, сертифікатів і дозволів. Свідоцтв на об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються компанією;
 • аналіз можливих претензій третіх осіб;
 • аналіз правильності ведення договірної роботи та змісту основних договорів;
 • перевірку дотримання вимог законодавства в сфері трудових відносин;
 • підготовку звіту, що містить виявлені ризики та шляхи їх мінімізації.

Податковий DD

покликаний дати покупцеві достовірну інформацію про виконання придбаною компанією своїх податкових зобов’язань. Очевидно, що якщо у компанії є велика заборгованість по податках, припинені операції по банківських рахунках і йдуть безперервні позови з податківцями, то це істотно знижує її інвестиційну привабливість. Податковий DD включає в себе:

 • перевірку стану розрахунків підприємства з бюджетом по податках та інших обов’язкових платежах;
 • виявлення елементів ризикованого податкового планування;
 • перевірку повноти та достовірності ведення і здачі податкової звітності;
 • оцінку ймовірності пред’явлення претензій до організації податковими органами;
 • перевірку правового статусу контрагентів компанії;
 • аналіз оптимальності корпоративної структури компанії і схеми роботи з точки зору податкового навантаження;
 • розробку пропозицій щодо оптимізації податкових відрахувань.

Технічний DD

включає в себе фізичну інспекцію об’єкта майбутніх інвестицій з метою експертизи його технічного стану, перевірки всіх інженерно-технічних систем, технічної документації та оцінки виробничих потужностей. До складу Технічного DD входять:

 • перевірка проектної та технічної документації, що має відношення до об’єкта інвестицій;
 • комплексне технічне обстеження конструкцій об’єкта нерухомості;
 • оцінка відповідності фактично побудованого будинку проектної та дозвільної документації;
 • оцінка відповідності фактично змонтованих інженерних систем проектної документації та виданими технічними умовами;
 • оцінка фізичного зносу будівлі та обладнання;
 • інструментальний контроль інженерних систем;
 • перевірка наявності необхідних лімітів і договорів на електропостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення;
 • аналіз можливої залежності в постачанні об’єкта від третіх осіб;
 • перевірка стану ведення технічної документації;
 • складання відповідного інженерно-технічного висновку із зазначенням виявлених дефектів і рекомендацій про можливість і вартість їх усунення.

В результаті проведеної перевірки ми надамо Вам вичерпну інформацію про компанію, що цікавить Вас, вкажемо на всі можливі ризики, шляхи їх мінімізації, запропонуємо безпечну структуру угоди, що дозволить Вам прийняти правильне рішення і збереже Ваші гроші.

Due Diligence своїми силами

Для впевненості в угоді, що укладається, Ви можете самостійно провести Due Diligence, який включає аналіз, на підставі якого Ви повністю виключите або в значній мірі мінімізуєте можливі негативні наслідки, а також будете мати можливість комплексно поглянути на ситуацію, що дозволить оптимізувати багато бізнес-процесів, в залежності від сфери проведеного аналізу. Проведення Due Diligence дасть Вам повну картину про діяльність, в яку Ви плануєте інвестувати, або про об’єкт покупки.

Перше завдання при проведенні дослідження – зібрати повну інформацію про предмет угоди, джерелом якої можуть бути державні реєстри, документи, що підтверджують право власності, податкова і бухгалтерська звітність, експертна оцінка об’єкта на відповідному ринку, перспективи її зростання або зниження та інші нюанси. Далі необхідно оцінити всю наявну інформацію, визначивши ризики і переваги, перевірити її на предмет відповідності вимогам законодавства. Зазначені дії допоможуть Вам досягти мети і зробити правильний вибір. Однак з метою економії Вашого часу та отримання гарантованого результату – Ви завжди можете звернутися до професіоналів.

Ваш правильний вибір і надійний партнер – АО «КФ «ДОМІНАНТА»

Наша команда має багаторічний досвід в практиці злиття і поглинання M&A – ми більше 20 разів проводили комплексне передінвестиційне дослідження Due Diligence українських і зарубіжних компаній. В результаті численних угод, проведення яких супроводжувалося командою АО «КФ «ДОМІНАНТА», інвестора завжди отримували прогнозовані результати і більшість з них стали нашими постійними клієнтами. Юристи АО «КФ «ДОМІНАНТА» надають повний спектр послуг з питань супроводу процесу інвестування, наш професіоналізм і відповідальне ставлення до роботи гарантує очікуваний Вами результат. Наша робота – допомогти Вам у прийнятті правильних рішень, які принесуть прибуток.

Ми працюємо на Ваш успіх!